Prepravný poriadok, cestnej nákladnej dopravy Stanislav Radačovský

1.Úvodné ustanovenia:

1.1 Spoločnosť Stanislav Radačovský, Nová 3/44, 053 15 Hrabušice, IČO: 34576690 (ďalej iba dopravca) podnikajúca v cestnej doprave, vydáva podľa §4 zákona 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, prepravný poriadok pre nákladnú cestnú dopravu.
1.2 Tento prepravný poriadok obsahuje podmienky dopravcu na uzavretie zmluvy o preprave nákladu a jej obsah v zmysle §610 a nasl. Obchodného zákonníka a §765 a násl. Občianskeho zákonníka.
1.3 Dopravca vykonáva cestnú nákladnú dopravu podľa prepravného poriadku a podľa medzinárodne platných dohôd, dohovorov týkajúcich sa dopravy:
‐ nákladná cestná doprava špeciálom na prepravu dreva Tatra Phoenix euro6 .6*6. ŠPZ SN 323 DF +Rozťahovací Náves Umikov ŠPZ SN 898 YE

2.Rozsah poskytovaných dopravných služieb:

2.1 Vyvoz dreva od 2m do 13m z OM na píly, nakladanie vagónov, kamiónov, manipulácia s drevom.
2.2 Dopravca prepravuje náklad a sprievodné doklady k nákladu, prepravovanému jednému prijímateľovi jednou jazdou.
2.3 Dopravné služby sú poskytované vozidlom, ktoré je určené na prepravu dreva vrátane jeho nakládky a vykládky.

3.Spôsob uzavretia zmluvy o preprave tovaru:

3.1 K uzavretiu zmluvy o preprave dochádza okamžikom potvrdenia objednávky odosielateľa dopravcom. Objednávka je pre odosielateľa záväzná aj ak je dohodnutá a potvrdená ústne (osobne alebo telefonicky). Dopravca aj objednávateľ majú právo požadovať písomnú objednávku.
3.2 Objednávka prepravy musí obsahovať všetky potrebné údaje na jej vykonanie a vyúčtovanie prepravného a to najmä:
‐identifikačné údaje objednávateľa a odosielateľa vrátane mien a kontaktov zodpovedných osôb.
‐miesto a čas pristavenia vozidla k prevzatiu tovaru.
‐množstvo prepravovaného tovaru.
‐dohodnuté prepravné, spôsob jeho úhrady a dobu splatnosti.
3.3 Platnosť takto uzavretej zmluvy o preprave nákladu končí doručením a vyložením tovaru na mieste určenom odosielateľom.
‐v prípade, že objednávateľ prepravy zruší objednávku prepravy, má dopravca nárok na storno poplatok a to: 100 EUR ak objednávka bola zrušená jeden pracovný deň pred dohodnutým časom pristavenia vozidla, alebo 200 EUR ( maximálne však v cene dohodnutého prepravného), ak bola objednaná preprava zrušená po pristavení vozidla k nakládke tovaru.
‐v prípade, že stanovené miesto prevzatia tovaru je pre vozidlo dopravcu nedostupné a objednávateľ prepravy na to dopravcu včas neupozornil, môže dopravca účtovať objednávateľovi pomernú časť dohodnutého prepravného.

4.Práva a povinnosti dopravcu:

‐dopravca sa zaväzuje pristaviť motorové vozidlo včas a v stave spôsobilom na vykonanie prepravy a s so spôsobilou posádkou, a umožniť pracovníkom odosielateľa kontrolu vozidla pri príchode aj odchode.
‐dopravca je povinný vykonať prepravu do dohodnutého miesta určenia v dohodnutej lehote s odbornou starostlivosťou. V prípade, že nemôže vykonať dopravu v dohodnutom termíne, pre skutočnosti za ktoré nezodpovedá, je dopravca o tom povinný upovedomiť objednávateľa a dopravu vykonať bez zbytočného odkladu.
‐dopravca je povinný zabezpečiť tovar na ložnej ploche vozidla tak, aby nedošlo k jeho samovoľnému posunu a následnému poškodeniu alebo znehodnoteniu.
‐dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na prepravovanom tovare počas prepravy a príčinou vzniku škody je jeho neodborná starostlivosť.
‐pri poškodení tovaru uhrádza dopravca sumu o ktorú bol tovar znehodnotený.
‐dopravca má právo odmietnuť vykonať prepravu tovaru ku ktorému neboli zo strany objednávateľa včas odovzdané úplné a správne prepravné doklady, najmä doklad o pôvode dreva. Prepravované drevo musí byť označené predpísanou ciachou. Za škody ktoré vzniknú dopravcovi nesplnením si týchto povinností zodpovedá objednávateľ dopravy.

5.Práva a povinnosti objednávateľa:

‐objednávateľ je povinný uviesť v nákladnom liste merné množstvo prepravovaného dreva a jeho hmotnosť.
‐objednávateľ je oprávnený požadovať od dopravcu písomné potvrdenie prevzatia tovaru v stave objektívne merateľnom pri nakládke.
‐objednávateľ je oprávnený disponovať zásielkou počas prepravy, zastaviť prepravu, prípadne zmeniť miesto dodania.
‐objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť prepravných sprievodných listín a ich včasné odovzdanie dopravcovi najneskôr však pri odovzdaní tovaru na prepravu. Za manipuláciu s prepravnými listinami počas prepravy je zodpovedný vodič dopravcu.
‐objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade ak objednané prepravy neboli zo strany dopravcu riadne vykonané.

6.Záverečné ustanovenia:

‐tento Prepravný poriadok je odo dňa jeho zverejnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave veci.
‐Prepravný poriadok je prístupný na www.sradacovsky.webnode.sk a na adrese prevádzkovania živnosti: Stanislav Radačovský, Nová 3/44. 053 15 Hrabušice.

V Hrabušiciach, 9.12.2008                                                      Stanislav Radačovský